Page 18 - obalka 1
P. 18

Přesto, že v dnešní době disponujeme technikou a novými materi- způsobem dýhu odstranit, dřevní hmotu zpetrifikovat a dýhu zpětně
    ály, je pro nás zásadní využívat vždy původní postupy za použití  naklížit zpět na své místo tak, aby se dýha ani politura nepoškodila.
    tradičních materiálů. U intarsií v tomto konkrétním případě ložnice,  Dalším úskalím naší práce nebylo ani tak řemeslné zpracování, jako
    byly skládány k sobě nesourodé materiály jako například barevné  spíše legislativní problém. V zákoně není povoleno obchodovat se
    kovy – mosaz – měď – cín – ovocné dřeviny – perleť a slonovina.  surovinou jako je slonovina. Museli jsme chybějící části, které byly z této
    Materiály, které mají odlišné vlastnosti svojí hustotou, roztažností,  kosti vyrobeny, nahradit jiným materiálem, respektive jinou kostí
    houževnatostí i vzhledem. S každým z těchto materiálů se jinak  obdobných vlastností a vzhledu. Hledání takového materiálu nebylo
    pracuje, ale výsledek musí být shodně dokonalý. Veškeré konstruk- vůbec jednoduché. Po mnoha četných zkouškách jsme vybrali z kostí
    ce ložnicových částí byly silně napadeny dřevokaznými škůdci –  jeleních a antilopích.
    červotočem. Po asanaci ozářením bylo na kontrolním dni rozhod- Jak jsem již uváděl, zakázka tohoto typu pro nás byla výzvou a jsme za
    nuto o zachování původní politury vzhledem k jejímu dobrému  ní rádi. Protože výsledek naší práce je pro nás potěšující a ne vždy je
    stavu. Ovšem destrukce dřevní hmot po napadení pod dýhová- finanční odměna tím nejdůležitějším.
    ním byla v některých místech značná. Bylo tedy nutné šetrným
                                                          17
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23